Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Skutki separacji

1. Rozdzielność majątkowa- w chwili orzeczenia separacji, każdy małżonek zarabia tylko na majątek osobisty. Majątek wspólny sprzed separacji może ulec podziałowi (droga umowna lub sądowa)

 

2. Wyłączenie od dziedziczenia- od momentu orzeczenia separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie ( chyba, że w testamencie zapisane jest inaczej)

 

3. Brak domniemania pochodzenia dziecka- brak jest prawnego domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa, gdy urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji

 

4. Alimenty na dzieci- Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Oznacza to, że jeden rodzic ma obowiązek płacenia alimentów drugiemu, którym mieszkają dzieci.

 

5. Alimenty między małżonkami:

- Małżonek w separacji, nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, ma prawo żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego (alimentów) a także możliwością zarobkowym zobowiązanego.

- W sytuacji gdy jeden z małżonków uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, na żądanie małżonka niewinnego sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

6. Władza rodzicielka- Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców tym samym ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych uprawnień i obowiązków względem dziecka. Istnieje możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem.

 

7. Wspólne mieszkanie- jeżeli małżonkowie mieszkają razem, w wyroku orzekającym separację, sąd orzeka także o sposobie korzystania z mieszkania przez okres wspólnego zamieszkania małżonków w separacji. W wyjątkowych przypadkach, gdy jeden z małżonków swym nagannym postępowaniem utrudnia wspólne zamieszkanie, sąd, na żądanie drugiego małżonka, może nakazać jego eksmisję. Na wspólny wniosek stron sąd w wyroku orzekającym separację, może orzec również o podziale mieszkania lub przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, w momencie gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zastępczego, o ile podział bądź przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 

8. Podział majątku- na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.