Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Władza rodzicielska

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

Sąd może:

-powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka

-pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

-ograniczyć władzę rodzicielską (np. sąd może zobowiązać rodziców i małoletniego do określonego postępowania, jednocześnie może wskazać sposób kontroli wykonywania zarządzeń, określić jakie czynności nie mogą być przez rodziców wykonane bez zgody sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego lub do innej placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi, może poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, może zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej).

-może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej ( w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej)

-pozbawić władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców (jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody lub gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka).

 

Kontakty z dzieckiem

W orzeczeniu kończącym sprawę o rozwód czy separację sąd może ustalić zasady kontaktów z dzieckiem ( są to np. konkretne godziny i dni spotkań z dzieckiem, sposób spędzania wakacji i świąt)